Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

kaakashy
8784 dad5
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
kaakashy
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka vialaluna laluna
kaakashy
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viapierdolony pierdolony
kaakashy
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4789 88bd 500
Reposted frombanitka banitka viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
1622 8c66
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viaromantycznosc romantycznosc
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaromantycznosc romantycznosc
kaakashy
Reposted frombluuu bluuu viakobiety kobiety
kaakashy
kaakashy
5497 8c6a
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
9793 f44f
kaakashy
1608 b267
Reposted frombearded bearded viaAmericanlover Americanlover
kaakashy
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaAmericanlover Americanlover
kaakashy
3043 f922

May 09 2017

kaakashy
2299 c02a
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
kaakashy
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
kaakashy
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viabanshe banshe
kaakashy
2141 1246
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl